Privacybeleid

‘DMMA Health Angels’ hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uwprivacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DMMA Health Angels houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijnvoor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uwpersoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van dedoeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en dezerespecteren.
Als DMMA Health Angels zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: bestuur@dmma-health-angels.nl

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door DMMA Health Angels verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
• interne gebruikers administratie op onze website met daaraan gekoppelde toegangsrechten en websitestatistieken;
• een sluitende ledenadministratie en daaraan gekoppelde financiële administratie (alleen voor clubleden);
• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door en voor leden van DMMA HealthAngels;
• het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (na toestemming betrokkene).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken:
• persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
• overige gegevens: informatie voor gebruik van onze website zoals een gebruikersnaam, wachtwoord,IP-adres.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden.
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de internet omgeving voor administratie en website (webhosting); • het verzamelen van statistieken over website bezoek;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Bewaartermijn.
DMMA Health Angels bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De financiële administratie, waaraan gekoppeld de ledenadministratie, wordt conform de fiscale regelgeving 7 jaar bewaard.

Beveiliging van de gegevens.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• alle personen die namens DMMA Health Angels van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijngehouden aan geheimhouding daarvan.
• we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op onze systemen;
• we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• wij maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• een ieder is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens.
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kunt opnemen. U kunt ook contact opnemen via de contactpagina. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

U kunt op de website zelf persoonlijke informatie onderhouden voor profilering op onze website zoalsberoep, hobby’s, type motor, motor geschiedenis, links naar een eigen website en naar profielen opsociale netwerken. Deze informatie is onderdeel van uw gebruikersprofiel op de club-website en deze kunt u te allen tijde inzien en beheren op de website door in te loggen in uw account. Houd er rekening mee dat als u een openbaar bericht plaatst, u het mogelijk niet meer kunt wijzigen of verwijderen.

Klachten.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring.
DMMA Health Angels kan zijn/haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen, bestuur@dmma-health-angels.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 juni 2018